Warning: "continue" targeting switch is equivalent to "break". Did you mean to use "continue 2"? in /home/blazej/domains/blazejczak.eu/public_html/kopruch/wp-content/plugins/seo-ultimate/modules/class.su-module.php on line 1195
(Niezbyt) Szanowna Redakcjo pisma "Kopruch" | Kopruch

(Niezbyt) Szanowna Redakcjo pisma „Kopruch”

Justice sends mixed messages

Parę dni temu, błą­dząc po wir­tu­al­nym świe­cie XXI wie­ku, natkną­łem się na Wasze pismo w momen­cie jak poszu­ki­wa­łem emi­te­ra reklam dla mej nie­daw­no roz­po­czę­tej dzia­łal­no­ści gospo­dar­czej w for­mie Biura Prawniczego. Jestem praw­ni­kiem z baga­żem doświad­czeń w dzie­dzi­nie praw­nych zma­gań z ugi­na­ją­cą się mate­rią praw­ną we wszyst­kich sys­te­mach wła­dzy od lat powo­jen­nych. Pracując w insty­tu­cji praw­nej, któ­rej nazwy jesz­cze przez okres dzie­się­ciu lat nie mogę publicz­nie wymie­niać, zohy­dzi­łem sobie moral­ny nakaz dzia­ła­nia w myśl obo­wią­zu­ją­cych zasad w kra­jach praw­nie spra­wie­dli­wych. Tysiące postę­po­wań praw­nych, w któ­rych bra­łem udział lub współ­udział rzad­ko koń­czy­ły się satys­fak­cjo­nu­ją­cym — naszych klien­tów — płat­ni­ków — wyro­kiem. Działanie w gra­ni­cach pra­wa lub na jego gra­ni­cy nie nio­sło pro­fi­tu zarów­no dla naszej insty­tu­cji praw­nej jak i naszych zle­ce­nio­daw­ców. Z gru­pą współ­praw­ni­ków, tym samym współ­pra­cow­ni­ków, doszli­śmy do wnio­sku, iż nad­szedł czas na rewo­lu­cyj­no-rewe­la­cyj­ne zmia­ny dzia­łań praw­nych popraw­nych. Postanowiliśmy prze­nieść nasze dzia­ła­nia w bar­dziej sen­sow­ny obszar poza­praw­ny w opar­ciu o wszech­stron­ną zna­jo­mość pra­wa i wiel­ce umie­jęt­ne wyko­rzy­sty­wa­nie ist­nie­ją­cych luk praw­nych. Mając rów­nież opa­no­wa­ne w nie­by­wa­le wyso­kim stop­niu wszel­kie mecha­ni­zmy pro­ce­dur praw­nych i wyso­ką inte­li­gen­cję naszych oso­bo­wo­ści, posta­no­wi­li­śmy dzia­łać jak wyżej poda­łem. Mamy ugrun­to­wa­ne wie­lo­let­nim doświad­cze­niem prze­ko­na­nie, iż znaj­dzie­my rze­sze klien­tów nowej gene­ra­cji, któ­rzy swo­je spra­wy zechcą pro­wa­dzić nie zgod­nie z pra­wem, ale prze­ciw pra­wu. Takim klien­tom udzie­li­my wszech­stron­nej pomo­cy praw­nej w sty­lu i try­bie gwa­ran­tu­ją­cym osią­gnię­cie zamie­rzo­nych przez nich celów.

W załą­czo­nej do niniej­szych zało­żeń rekla­mie, poda­my zakre­sy naszych dzia­łań poza­praw­nych, wpa­so­wa­nych w naj­now­sze regu­la­cje legi­sla­cyj­ne aktu­al­nych sys­te­mów praw­nych w świe­cie XXI wie­ku.

Z powa­ża­niem się kre­śli
Ed Wałkoński
abi­tu­rient kil­ku wydzia­łów pra­wa

Otóż
SZANOWNI KLIENCI!

Oferujemy praw­nie uza­sad­nio­ne insy­nu­acje wszel­kich nie­go­dzi­wo­ści ludz­kich w for­mie popraw­nie praw­nie zre­da­go­wa­nych kalum­nii wobec dowol­nie wybra­nych osób, grup ludz­kich lub insty­tu­cji, pod warun­kiem, iż dostar­czo­ne nam przez naszych nowych klien­tów infor­ma­cje są z grun­tu nie­praw­dzi­we, kurio­zal­ne, obraź­li­we, infan­tyl­ne, śmiesz­ne, wyssa­ne z przy­sło­wio­we­go pal­ca, a mają­ce na celu spo­twa­rze­nie wybra­ne­go obiek­tu ata­ków. Jest to dzia­ła­nie jak naj­bar­dziej bez­piecz­ne, nie przy­no­szą­ce inspi­ra­to­rom żad­nych strat.

********

Ceny naszych usług są rewe­la­cyj­nie przy­stęp­ne! 100 EUR za jed­no sło­wo pisma pro­ce­so­we­go. Wpłat „a con­to” pro­si­my doko­ny­wać przez Bank LNW na numer – 123456789 x jeleń. Kontakt z naszym Biurem Podawczym przez fff.infantfrajer.pl lub tele­fon zaufa­nia *987654321.

Czekamy na Was!

Permalink do tego artykułu: http://kopruch.blazejczak.eu/2011/10/niezbyt-szanowna-redakcjo-pisma-kopruch/