Ogłoszenie

OgłoszenieCzytam na słu­pie ogło­sze­nie:
… zagi­nął mały pie­sek.
Znalazcę pro­szę o zwrot zgu­by…
A mnie gdzieś ucie­kła mło­dość.
Może ktoś widział lub zna­lazł?
Miała ide­al­ną figu­rę
i pięk­ną mło­dą twarz.
Była taka weso­ła i rado­sna,
lubi­ła się śmiać i tań­czyć.
Bardzo za nią tęsk­nię
i chcia­ła­bym ją odzy­skać.
Temu kto mi ją odda
dam wspa­nia­łą nagro­dę –
dzie­sięć pro­cent zna­leź­ne­go.

Właścicielka

Permalink do tego artykułu: http://kopruch.blazejczak.eu/2011/10/ogloszenie/