Uwaga! Reforma studiów wyższych

Graduation

Uwaga abi­tu­rien­ci i mło­dzi stu­den­ci!

Jak dono­szą z kół zdro­wo poin­for­mo­wa­nych, szy­ku­je się w naj­bliż­szym cza­sie rewe­la­cyj­na refor­ma stu­diów wyż­szych w całym szkol­nic­twie pol­skim już od roku 2025. Na wszyst­kich kie­run­kach nie­prak­tycz­nych, jak poli­tech­nicz­nych, uni­wer­sy­tec­kich i mena­dżer­skich wpro­wa­dzo­ny będzie pakiet socjal­ny gwa­ran­tu­ją­cy absol­wen­tom bez­piecz­ne prze­trwa­nie do wie­ku eme­ry­tal­ne­go. Łącznie z dyplo­mem wyż­szej uczel­ni absol­wen­ci otrzy­ma­ją nisko­płat­ne bony żyw­no­ścio­we do mają­cych powstać gar-kuch­ni spo­łecz­nych. W kuch­niach tych ogól­no­do­stęp­ne będą chiń­skie zup­ki opar­te na ogól­no­straw­nych pro­duk­tach z żyw­no­ści gene­tycz­nie mody­fi­ko­wa­nej, tzw. GMO. Również każ­dy absol­went uczel­ni otrzy­ma bony upraw­nia­ją­ce do korzy­sta­nia z nisko­płat­nych hote­li prze­sy­pial­nych, urzą­dzo­nych w odre­mon­to­wa­nych bara­ko­wo­zach pozo­sta­łych po erze budo­wy płat­nych auto­strad nie­użyt­ko­wych. W tym pakie­cie będzie rów­nież zabez­pie­czo­na potrze­ba cza­so­wej (do śmier­ci) opie­ki zdro­wot­nej w for­mie talo­nów do kole­jek w pla­ców­kach Służby Zdrowia, z waż­no­ścią od osią­gnię­cia przez absol­wen­ta wie­ku przed­eme­ry­tal­ne­go. Dla pra­gną­cych posze­rzać swą wie­dzę wynie­sio­ną z Polskich Uczelni za gra­ni­cą, będą w Ministerstwie Spraw Zagranicznych i w Ministerstwie Opieki Specjalnej wyda­wa­ne zie­lo­ne kar­ty na wyjaz­dy do naj­bar­dziej roz­wi­nię­tych kra­jów świa­ta, jak np. do Chin, Korei czy Ukrainy Przeduralskiej. Zapisy na te nowe roz­wią­za­nia będą od nowe­go sezo­nu nauko­we­go przyj­mo­wa­ne w kan­ce­la­riach para­fial­nych oraz pla­ców­kach Caritas na tere­nie całe­go kra­ju. Rodziców przy­szłych absol­wen­tów (dzi­siej­szych przed­szko­la­ków) zachę­ca­my do usta­wie­nia się w kolej­kach para­fial­no-cari­ta­sow­skich.

Permalink do tego artykułu: http://kopruch.blazejczak.eu/2011/10/uwaga-reforma-studiow-wyzszych/