Ptoki na dachu, czyli ło gołymbiach

pigeons

Połosprawiom wom jak to jest, jak sie mo gołym­bio­rzy za som­sia­dów. Ludzie majom łosto­maj­te myśli, sma­ki — no i hob­by.

Kożdy z nos jest ink­szy, ale gołym­bio­rze som blank ink­sze. Jo ich niy pora­dza do dzi­sioj kap­nońć. Zaro z rana — jesz­cze niy pośnio­doł, jesz­cze sie niy prze­blyk, a zaroz we laciach do gołymb­ni­ka. Bo prze­ca gołym­bie muszom mieć zior­ka i świy­żo woda. No i kla­pa ze szla­gu trza łotwo­rzyć, coby pto­ki sie tro­cha pofur­ga­ły. To samo jest po połed­niu. Łobiod na cho­pa po robo­cie na sto­le ceko — a łon ino na pla­cu — pro­sto do gołym­bi łobej­rzeć — co i jak. I tak to leci koż­dy dziyń, coł­kiym nor­mal­nie. Ale tyn spo­koj pora­dzi naroz kip­nońć, jak przi­dom we maju piyr­sze flu­gi. Cołki tydziyń w gołymb­ni­ku i na pla­cu sto­jom i noj­lep­sze gołym­bie na flu­gi wybiy­ra­jom. Nojlepij sadzić gołym­bi­ce, co majom pra­wie gnioz­da. Jak wszyst­ko już fest sto­ji, to jadom z gołym­bia­mi we kadub­ku do „Punktu Zbiorczego”. Tam koż­dy gołomb dosta­nie gum­mi­ring na jed­na szła­pa i numer na jakiś liście. Na koniec trza jesce zapła­cić i dopiy­ro potym dosta­nie sie to naj­waż­niej­sze „sthur”. Jedyn zygor na piyńć cho­pa.

Niedziela rano — sześć na zyga­rze, coł­ko wieś jesz­cze śpi — ino gołym­bio­rze już po pla­cu lota­jom i nie­bo we wszyst­kie stro­ny łoglon­da­jom. A prze­cie dobrze wie­dzom, co gołym­bie do dom ło trze­ci przi­le­com. Dopiyro teraz koż­dy wiy, cza­mu koż­dy gołym­biorz mo krzi­wy kark, wytar­ty kra­gel i zma­ra­szo­ne szcze­wi­ki. Bo patrzi ino na wiyrch. Na koż­dym pla­cu stoi łod rana narych­to­wa­ne koło, abo moplik, abo we pocie som szta­chy­ty wybi­te. A wszyst­ko po to, coby jak noj­drap­ci z tym gumo­wym rin­gem sie do zyga­ra dociść. Ale niy tak, jak Zefel łoń­skie­go roku — gum­mi­ring we gym­bie, po boso­ku na kole niy doł pozor i w ran­cie wylon­do­woł — a ring we brzu­chu. Coby tyn sztres prze­czi­mać majom gołym­bio­rze kista piwa na pla­cu i pora kam­ra­tów po fachu. Dysputujom i mon­dru­jom sie, wszyst­ko lepi wie­dzom. Ziga godo, co jego kar­piok na pew­no za piyr­sze­go przi­dzie, a siwek łod Zefla i Fal łod Helmuta przi­najm­nij godzi­na za Karpiokym bydom. Zanim piyr­szy gołomb na szla­gu sied­nie, to kista piwa pole­ku jest próż­no. Gołymbiorze to tak juz majom — piwo pijom z ucie­chy.

A coł­ki tyn cyr­kus, jak dobrze pódzie skoń­cy sie nowym dyplo­mym wto­ry w antry­ju przi­by­dzie.

Permalink do tego artykułu: http://kopruch.blazejczak.eu/2011/11/ptoki-na-dachu-czyli-lo-golymbiach/