Warning: "continue" targeting switch is equivalent to "break". Did you mean to use "continue 2"? in /home/blazej/domains/blazejczak.eu/public_html/kopruch/wp-content/plugins/seo-ultimate/modules/class.su-module.php on line 1195
Czy istnieje Mikołoj z ponktu widzynio inżyniera? | Kopruch

Czy istnieje Mikołoj z ponktu widzynio inżyniera?

Santa Claus

Jako eme­ry­tu­wa­ny inzi­niyr z pyn­zy­jom ze sta­re­go port­fe­la coby doszczęt­nie niy zgu­pieć, poczy­nio­łech pew­ne obli­czy­nia w dzie­dzi­nie – Mikołajologii Stosuwany. Toz co mi wyszło:

Zoologom jest zna­ne na świe­cie 300 tysię­cy ssa­kow, ale śród nich niy ma lota­ją­ce­go ryni­fe­ra. Wszystkich dzie­cek na świe­cie bydzie tak ongy­fer 2 miliar­dy z tom Danicom uro­dzo­nom niy­dow­no na Filipinach. Jak łodra­chu­jy­my dziec­ka łod muzuł­ma­now, bud­dy­stow, hin­du­istow i ze ink­szych niy­ka­to­li­cjich wiar, to łosta­nie nom 378 milio­now dzie­cek, do wto­rych musi z gyszyn­ka­mi przi­je­chać św. Mikołoj. Średnio fami­li­jo mo sta­ty­stycz­nie 2 i poł dziec­ka (z tom połow­kom, to tak rich­tig niy wiym co zro­bić?) co dowo mi 150 milio­now fami­li­ji. Coz z tego wyni­ko? Ano przij­mij­my, że ziym­sko szych­ta św. Mikołaja two 31 godzin (tu żech uwzględ­nioł cas we wszyst­kich stre­fach), to we sekon­dzie św. Mikołoj musi łob­sko­cyć 822 domy. Tak mi wyszło. Coz robi św. Mikołoj bez jed­na wizy­ta? Jak ino wsko­cy bez komin, poło­ży gyszyn­ki i zawo­ło: Ho, Ho, Ho! to jako świyn­ty, może się wyro­bi, ale jak się do do god­ki ze swo­jy­mi kli­jyn­ta­mi, prze­py­tu­jąc je pociy­rza, przi­ko­zań abo ink­szy wie­dze katy­mu­sko­wy, to mu ty sekon­dy niy styk­nie. Dokładnie na mapie wyra­chu­wo­łech, że na licz­ni­ku bydzie mioł bez ta ziym­sko szych­ta — 150 milio­now kilo­me­trow. Jako świyn­ty może i to mu się udo, ale pod waron­kym, że jego roł­dle z ryni­fe­ro­wym napę­dym pole­com ze szyb­ko­ściom 3 tysią­ce razy więk­szom niż mój na tyn przi­kłod głos, co dowo 50 kilo­me­trow na sekon­da. Zazwoniołech do jed­ne­go zna­jo­me­go lapoń­czy­ka i łon mi pedzioł, że taki ich ryni­fer, jak się uwi­jo, to może wycią­gnąc noj­wy­ży 30 na godzi­na. Niy mogech uzy­skać danych ło szyb­ko­ści ryni­fe­row fur­ga­ją­cych, czy­li gene­tycz­nie pod­ra­su­wa­nych. Może to jest póki co tajym­ni­com woj­sko­wom. Łobrachuwołech, że taki prze­cięt­ny gyszynk może wożyć coś kole kila, co pomno­żo­ne bez 378 milo­now dzie­cek dowo woga — 378 tysię­cy ton.

Coby Wom to przi­bli­żyć, to powiym, że to bydzie taki super­tan­ko­wiec. Zwykły lapoń­ski ryni­fer może na roł­dlach ucią­gnąć ino 600 kilo, toz trza by zaprząc do świyn­to­mi­ko­ła­jo­wych roł­dli ponad 200 tysię­cy tych miłych źwie­rzą­tek, ale taki stad­ni­ny niy ma ani w nie­bie. Wiycie wie­la by to zezar­ło sia­na jak­by było? Jakby zaś mia­ło to być prze­wie­zio­ne jed­ny­mi potęż­ny­mi roł­dla­mi, to przi wyży wyra­chu­wa­ny pręd­ko­ści 50 kilo­me­trow na sekon­da, te roł­dle musia­ły by mieć napęd o mocy 14 kwin­ty­lio­now dżu­li. Zaś tako woga roł­dli i tako pręd­kość mogła­by dopro­wa­dzić do spo­ly­nio się coł­ki­go ladun­gu we luf­cie i twa­ło by to 4 tysięcz­ne sekon­dy po star­cie. Pamiętocie amy­ry­kań­ski­go Czelyndżera? Już tu niy chca godać ło tur­bu­lyn­cjach i huku przi prze­la­tu­wa­niu barie­ry dźwię­ku. Jak tak patrza na świą­tecz­no kart­ka ze św. Mikołajym, to myśla, że w tym pel­cu, w tych boci­skach i z bro­dom może wożyć tak ongy­fer – połto­ra metra, co dowo 150 kilo żywy wogi, a prze­ra­cho­wu­jąc to na prze­cią­ży­nie przi star­cie (coś wele 17 kilo na kwa­drat­se­kon­da) – musioł­by mieć woga — ponad 2 tysią­ce ton. Cowiek by tego niy szczi­moł, ale świyn­ty, wto wiy? Bierąc to wszyst­ko coch wyra­chu­woł pod uwa­ga w naszym wymia­rze maty­ma­tycz­no-fizycz­nym jest to niy­moż­li­we, ale mno­żąc to przez wspoł­czyn­nik Ponbockowy wszech moż­no­ści (alfa i ome­ga) – jak nos ucy­li na katy­mu­sku, jest to ze wszech­miar moż­li­we, czy­li Świynty Mikołoj ist­nie­je! Jakby się mimo moich nauko­wych wywo­dow, wtoś mon­drzoł, że jest ina­cy, to moga mu te wyra­chu­wa­nia posłać i niych to do prze­ra­chu­wać na jakiś wyż­szy poli­tech­ni­ce.

Pyrsk Jorguś

Permalink do tego artykułu: http://kopruch.blazejczak.eu/2011/12/czy-istnieje-mikoloj-ponktu-widzynio-inzyniera/