Warning: "continue" targeting switch is equivalent to "break". Did you mean to use "continue 2"? in /home/blazej/domains/blazejczak.eu/public_html/kopruch/wp-content/plugins/seo-ultimate/modules/class.su-module.php on line 1195
O Kopruchu - po polsku | Kopruch

O Kopruchu — po polsku

Grupa osób — zafa­scy­no­wa­nych gwa­rą, histo­rią i ele­men­ta­mi toż­sa­mo­ści ślą­skiej, w tym folk­lo­ru, lite­ra­tu­ry, spi­sa­nej i ust­nie prze­ka­zy­wa­nej, cie­płem fami­lij­nych spo­tkań, po dłu­gich wie­lo­mie­sięcz­nych roz­mo­wach, deli­be­ra­cjach, wspo­mi­na­nia bar­dzo roz­rzew­nia­ją­ce­go, żalów wyle­wa­nia i roz­bu­dza­nia w swych ser­cach ckli­wej nadziei tyle nie­okre­ślo­nej co pew­nej — wzię­ła się do robo­ty i posta­no­wi­ła wykre­ować coś na kształt pisma saty­rycz­ne­go, ale w opar­ciu o obec­ne moż­li­wo­ści tech­ni­ki infor­ma­tycz­nej i komu­ni­ka­to­rów inter­ne­to­wych.

Słowo oble­kło się w czyn i… i otóż jest ten, nie do koń­ca w szcze­gó­łach wymy­ślo­ny, pierw­szy numer maga­zy­nu saty­rycz­no-regio­nal­ne­go „KOPRUCH”.

Nie wypa­da ina­czej go reda­go­wać, jak w gwa­rze ślą­skiej, któ­ra moc­nym jest nośni­kiem wszyst­kie­go co było, jest i będzie się dzia­ło w Śląskiej Ziemi. Fascynaci i entu­zja­ści tego poczę­cia – mimo, że nie posia­da­ją wykształ­ce­nia huma­ni­stycz­ne­go — mają sil­ne, trud­ne do udo­ku­men­to­wa­nia prze­czu­cie, że taki maga­zyn tra­fi w nie­wy­ar­ty­ku­ło­wa­ne ocze­ki­wa­nia ludzi zamiesz­ku­ją­cych Śląską Ziemię, zarów­no auto­chto­nów jak i tych, któ­rzy tę zie­mię wybra­li za swo­ją i rodzi­ny tu zało­żo­nej. Nie rości­my sobie żad­ną mia­rą praw do pozy­cji men­tor­skich i pre­zen­to­wa­nia nauko­wych dyser­ta­cji o kul­tu­rze, histo­rii, języ­ku i całej gamie nauk o ludziach i ich życiu. Zakładamy uni­że­nie, że zda­rzą nam się w przy­szło­ści jakieś pomył­ki w inter­pre­ta­cji róż­nych zja­wisk życia gru­py etnicz­nej (może naro­do­wej było­by sto­sow­niej­szym sło­wem), i opi­su róż­nych sta­nów umy­słu i świa­do­mo­ści naszych współ­ziom­ków. Celem naszym jest dostar­cze­nie tre­ści o wie­lu spra­wach nasze­go życia, zawsze w weso­łej for­mie humo­re­ski, pasti­szu, dow­ci­pu, rela­cji towa­rzy­skiej, rysun­ku z dym­kiem, myśli lub dia­lo­gu, opo­wia­dań nostal­gicz­nych, opi­su sytu­acji poważ­nych z nie­po­waż­ną kono­ta­cją, wspo­mnień oso­bi­stych lub prze­ka­za­nych nam przez naszych przy­szłych czy­tel­ni­ków. Mamy nadzie­ję, że tacy sie znaj­dą. Chcemy tym maga­zy­nem zastą­pić odczu­wal­ny brak na ślą­sko-pol­skim ryn­ku pra­so­wym takich daw­nych cza­so­pism saty­rycz­nych jak: Kocynder, Chochlik Karnawałowy, Mucha, Karuzela, Szpilki.

Dlaczego wybra­li­śmy taką nazwę — „KOPRUCH”? Ano dla­te­go, że jest to insekt tyle uprzy­krza­ją­cy życie co wszę­do­byl­ski, któ­re­mu nie­strasz­ne żad­ne aero­zo­le — tu w posta­ci jakich­kol­wiek form cen­zu­ry — poza swo­ją auto­cen­zu­rą, któ­ra — mnie­ma­my — będzie mia­rą naszej kul­tu­ry, tak­tu i zacho­wa­nia zdro­wo­roz­sąd­ko­wych gra­nic. Użyjemy cza­sem gru­be­go i spro­śne­go sło­wa, zawsze jed­nak ade­kwat­ne­go do życia codzien­ne­go jakie widzi­my, lecz bez wul­ga­ry­zmów, któ­re są obce nasze­mu poczu­ciu dobrych norm wycho­wa­nia (patrz w słow­ni­ku: kin­der-sztu­ba). Już od pierw­sze­go odkry­cia się, pro­po­nu­je­my naszym czy­tel­ni­kom sta­łą współ­pra­cę, któ­rą widzi­my w nad­sy­ła­niu nam opi­sów swo­ich róż­nych życio­wych zda­rzeń, któ­re spi­sa­ne i wysta­wio­ne na publicz­ny ogląd mogą wydo­być skry­wa­ny w nich ładu­nek komi­zmu i zadzi­wić nawet samych uczest­ni­ków tych zda­rzeń. Pozostaje teraz tyl­ko, to co jest clou towa­rzy­sko-rodzin­nych bie­siad spi­sać na kart­ce i prze­słać nam do wyko­rzy­sta­nia, nie bacząc na jako­weś tam małe bra­ki gra­ma­tycz­ne i orto­gra­ficz­ne. My to prze­pra­wi­my, popra­wi­my i w straw­nej posta­ci do wia­do­mo­ści poda­my! Bonne ape­ti­te! Nie odże­gnu­je­my się od gry­zą­cej kpi­ny i kry­ty­ki rze­czy god­nych napięt­no­wa­nia lub gor­szą­cych nasze poję­cie tzw. spra­wie­dli­wo­ści ludo­wej.

Rzeczy pomiesz­czo­ne w naszym i Waszym — dro­dzy czy­tel­ni­cy — maga­zy­nie, chce­my poda­wać głów­nie w gwa­rze ślą­skiej, ale i w gwa­rach sąsiedz­kich nam przy­ja­znych jako to: war­szaw­skiej, kaszub­skiej, poznań­skiej, lwow­skiej i innych, jeśli łatwo piszą­cych w tych odmia­nach języ­ka pol­skie­go pozy­ska­my.

Tyle było­by tre­ści tzw. wstęp­nia­ka. Napisaliśmy to we w mia­rę popraw­nym języ­ku pol­skim, dla odpar­cia ewen­tu­al­nych zarzu­tów tej tre­ści: pisać po pol­sku niy pora­dzom, to sie gwa­rom wymon­drza­jom. Poradzymy! Poradzymy!

Permalink do tego artykułu: http://kopruch.blazejczak.eu/about-pl/