Warning: "continue" targeting switch is equivalent to "break". Did you mean to use "continue 2"? in /home/blazej/domains/blazejczak.eu/public_html/kopruch/wp-content/plugins/seo-ultimate/modules/class.su-module.php on line 1195
O Kopruchu - po śląsku | Kopruch

O Kopruchu — po śląsku

Ryjda wstęp­no!
(jako, iz Ślązok myni godo a wiyn­cy robi, ryj­da bydzie skro­co­no)

Tako feraj­na przo­cie­li roż­nop­cio­wych przi dobrym kom­po­cie ze johan­kow (miar­ku­je­cie co my piy­li? Pra?) pocła sie prze­ga­du­wać ło tym co je waż­ne we naszy ślą­ski dzie­dzi­nie kul­tu­ro­wy. Coz nom z tego wyszło? A to, iz trza sie swo­jom kul­tu­rom lokal­nom pokwo­lić przed swo­jy­mi, to po piyr­sze, ale i przed auslyn­dra­mi, wto­rzi sie ku nom przi­klu­dziy­li za robo­tom abo za przo­niym swoi dru­gi poło­wy i naszo Ziymio Śląsko wybra­li za swo­ja na coł­ke życie. Sroce spod łogo­na my niy wyle­cie­li, swoj honor i swo­ja kul­tu­ra momy we dobry zor­cie. A tero tym barzi jak momy XXI wiek i zapro­siy­li nos do spo­lny Europy, we wto­ry — tak po prow­dzie — to my juz byli łod lot.

Naszo histo­ry­jo i nasze taj­le toż­sa­mo­ści kul­tu­ro­wy som dobry jako­ści i zasu­gu­jom na to coby sie niy­mi pokwo­lić. Jak teroz goda­jom, co ta Europa mo być Ojczyznom Ojczyzn, to my to rozu­miy­my tak, iz mogy­my sie swo­jom nacjom ślą­skom pochwo­lić. Jest prze­ca we świe­cie dużo roż­ni­stych nacji i koż­do jest ink­szo i koż­do jest piyk­no. We ty nowy Europie som my jak kwiot­ki we blum­wa­zie; jak ino lelu­je, to je piyk­ne, ale jak som ink­sze kwiot­ki, to jest jesce piyk­niej­sze. Toz wro­ca­jąc do nasze­go zamia­ru wyń­ścio na dwor, zna­cy sie na take forum publicz­ne, wyno­kwiy­li my coby zro­bić taki maga­zyn saty­ryc­ny zaton­ka­no we prza­śnym ślą­skym humo­rze. Pamiyntocie take downe gazy­ty jak: Kocynder, Chochlik Karnawałowy, Karuzela, Mucha abo Szpilki. Wiela w nich było do pośmio­nio sie. My pamiyn­to­my i wymy­śly­li my ty maga­zyn pomia­nu­wać „KOPRUCHYM”.

Wiycie jak te łowa­dło może cowie­ka zner­wu­wać. A to co sie dzie­je we tzw. tyja­trze życio publicz­ne­go, do tymu „Kopruchowi” zawsze świy­rzy kwi. Bydymy go jed­nak wachu­wać, coby niy uży­woł paskud­nych wyra­zow na te zako­za­ne lite­ry. Gwarantjyrujymy to naszom porzom­nom kin­dersz­tu­bom. A jako, iz niy som my zaco­fa­ni i niy urwa­li my sie z mie­siąc­ka, to wyko­rzy­sto­my dostęp­ne tech­ni­ki kom­pu­te­ro­we do kla­cha­nio na noj­więk­szym Hyde Parku świa­ta, jakym jest tyn coł­ki inter­net. Tyn „Kopruch” bydzie tam wpu­sco­ny.

Coby mioł forant ty świy­rzy kwie, to pro­sy­my przi­szłych czy­tel­ni­kow, coby nom pod­sy­ła­li swo­je pro­po­zy­cje i opi­sy swo­ich falow życio­wych, wto­re musom być: noj­przod niy­świń­ske, potym ucci­we a nade wszyst­ko musom być śmiy­sne. Głownie bydy­my uży­wa­li nasza piyk­no mowa ślą­sko, ale i ink­sze gwa­ry pol­ske dopu­scy­my. Jakby nom wtoś prze­ciep, iz ino pora­dzym faflać po ślą­sku, to sie tymu posta­wiy­my, bo… każ­dy nowo­cze­sny Ślązok powi­nien mieć w stop­niu naj­do­sko­nal­szym opa­no­wa­ny pięk­ny język pol­ski i posia­dać per­fek­cyj­ną zna­jo­mość pięk­nej mowy ślą­skiej.

We naszym spo­lnym piyk­nym (noj­piyk­niej­szym) języ­ku pol­skym tyz bydy­my radzi szpas dru­ku­wać. Zaproszomy do spo­łpra­ce! Tyla, teroz do robo­ty!

Na pocon­tek druk­ny­my zasły­sza­no kajś prow­da ło tym, skond sie wzio­na ślą­sko god­ka. Pocytejcie.

Skond sie wzio­na Śląsko god­ka?

Downo, downo tymu jak Ponbocek two­rzoł świat, to dowoł ludziom języ­ki.
Ludzie sto­li grzec­nie w raji a Ślązoki niy, jak zawsze.
Ponbocek bez to ło nich zapo­mnioł i pra­wie se łod­po­cy­woł.
Ślązoki sie kap­ny­li iz som bez języ­ka, to poszli sie łoń upo­mnieć.
I Łodezwali sie do Ponbocka tak:
— Ponbocku a toście ło nos zapo­mnie­li?
Niymce majom swoj język, Ruse majom swo­ja god­ka, Angliki i Francuze tys a my to jak momy godać?
Podropoł sie dobry Ponbocek po aure­oli i pado jym tak:
— No rich­tig, zapo­mnio­łech ło wos. Kajżeście byli? Coz Wom tu dać?
— Toz łod dziś, bydzie­cie godać tak jak jo.
I tak powsta­ła ślą­sko god­ka, a dziś nasz syjm jom niy uzno­wo.

Permalink do tego artykułu: http://kopruch.blazejczak.eu/about-sl/