Warning: "continue" targeting switch is equivalent to "break". Did you mean to use "continue 2"? in /home/blazej/domains/blazejczak.eu/public_html/kopruch/wp-content/plugins/seo-ultimate/modules/class.su-module.php on line 1195
Posts by Jorguś | Kopruch - Page 2

Jerzy Komor

Najczęściej komentowane posty

  1. Początki mego obrzydliwego bogactwa — 1 komentarz
  2. (Niezbyt) Szanowna Redakcjo pisma „Kopruch” — 1 komentarz

Author's posts

Reforma systemu małżeńskiego

Moja żona poszła w zeszłym sezo­nie na zasłu­żo­ną eme­ry­tu­rę po 40 latach dzia­łal­no­ści urzęd­ni­czej. Ta dzia­łal­ność była jej całym świa­tem, w któ­rym się reali­zo­wa­ła w całej peł­ni intym­ne­go życia urzęd­ni­cze­go. Zarządzenia, instruk­cje, pole­ce­nia, regu­la­mi­ny, akty nor­ma­tyw­ne, ugo­dy, czyn­no­ści cywi­l­no-pra­w­ne, poro­zu­mie­nia admi­ni­stra­cyj­ne, nie­wład­cze for­my dzia­ła­nia admi­ni­stra­cji i wie­le jesz­cze innych form ukry­tych pra­gnień urzęd­ni­czych zapeł­nia­ły świat real­ny mej żon­ki. Całą …

Kontynuuj czy­ta­nie

Permalink do tego artykułu: http://kopruch.blazejczak.eu/2011/11/reforma-systemu-malzenskiego/

Moja rozprawa (niynaukowo) ło Janiele i Dzioble

Łobudziołech się łoń­ski sobo­ty (po gyburt­sta­ku u Śwagra) ze bolą­cym łebym i bolą­com niy­świa­do­mo­ściom cy ist­nie­jom Janioły i dzio­bły. Małom bukwom pisa ło dzio­ble, bo go niy ciyr­pia (jeśli ist­nie­je?). Już łod lot downych, abo jesce downiej­szych, łomia się łeb nad tom spra­wom. Coby iś w jed­na abo dru­go stro­na, musa mieć dowo­dy. Toz mom je. Cy łone majom …

Kontynuuj czy­ta­nie

Permalink do tego artykułu: http://kopruch.blazejczak.eu/2011/11/moja-rozprawa-niynaukowo-lo-janiele-dzioble/

(Niezbyt) Szanowna Redakcjo pisma „Kopruch”

Parę dni temu, błą­dząc po wir­tu­al­nym świe­cie XXI wie­ku, natkną­łem się na Wasze pismo w momen­cie jak poszu­ki­wa­łem emi­te­ra reklam dla mej nie­daw­no roz­po­czę­tej dzia­łal­no­ści gospo­dar­czej w for­mie Biura Prawniczego. Jestem praw­ni­kiem z baga­żem doświad­czeń w dzie­dzi­nie praw­nych zma­gań z ugi­na­ją­cą się mate­rią praw­ną we wszyst­kich sys­te­mach wła­dzy od lat powo­jen­nych. Pracując w insty­tu­cji praw­nej, któ­rej nazwy jesz­cze przez okres dzie­się­ciu …

Kontynuuj czy­ta­nie

Permalink do tego artykułu: http://kopruch.blazejczak.eu/2011/10/niezbyt-szanowna-redakcjo-pisma-kopruch/

Moja reforma familijno

Tak sie przi­pa­tru­ja tym co rzą­dzom we dzi­siej­szych fyr­mach, downi zwa­nych Zakładami Prace. Likwidujom dużo tzw. sta­no­wisk pra­ce i to jym przi­no­si zysk. Wejrzicie ino sami: zli­kwi­du­wa­li kase we tych fyr­mach. Przeca bez kon­to ban­ko­we moż­no gel­ta­ki ludziom posy­łać. Myni ludzi sie tym zaj­mu­je — majom pro­fit. Wprowodzajom auto­ma­ty­za­cjo, robo­ty­za­cjo i myni ludzi zatrud­nia­jom — majom pro­fit. …

Kontynuuj czy­ta­nie

Permalink do tego artykułu: http://kopruch.blazejczak.eu/2011/10/moja-reforma-familijno/

Początki mego obrzydliwego bogactwa

Bogactwo

(wyzna­nia mło­de­go „biz­nes­me­na”, któ­ry Śląską Ziemię wybrał za swo­ją na dal­sze życie) Opowiem Wam o począt­kach mej obrzy­dli­wej for­tu­ny. Był rok 2010, gdy okrut­na zima zawład­nę­ła wszel­ki­mi poczy­na­nia­mi ludz­ki­mi. Byłem też pod jej wła­dzą i dodat­ko­wo pogrą­żo­ny w prze­ogrom­nej świa­do­mo­ści bie­dy mate­rial­nej. Miałem za to bogac­two pomy­słów na rychłe, pew­ne i nie­od­wra­cal­ne wzbo­ga­ce­nie się. Wrodzona skrom­ność wzbra­nia­ła mi sko­rzy­stać …

Kontynuuj czy­ta­nie

Permalink do tego artykułu: http://kopruch.blazejczak.eu/2011/10/poczatki-mego-obrzydliwego-bogactwa/