Warning: "continue" targeting switch is equivalent to "break". Did you mean to use "continue 2"? in /home/blazej/domains/blazejczak.eu/public_html/kopruch/wp-content/plugins/seo-ultimate/modules/class.su-module.php on line 1195
Posts by Jorguś | Kopruch - Page 3

Jerzy Komor

Najczęściej komentowane posty

  1. Początki mego obrzydliwego bogactwa — 1 komentarz
  2. (Niezbyt) Szanowna Redakcjo pisma „Kopruch” — 1 komentarz

Author's posts

Kolejowo męka

Poranek wcze­sny, jada pośpiesz­nym Az do Warszawy, zała­twić spra­wy. Pociąg wygod­ny, jo dos pogod­ny Z weso­łom minom ida na piwo. Mijom mia­stecz­ka, wio­ski i lasy, Durś piwo pija — uby­wo kasy. Wroz w pacha­rzi­nie druk mi się wzbie­ra, Bez to na WC azy­mut bie­ra. Wto zno wygo­dy naszy kole­je, Tyn wiy jak się we kupy­ju leje. Nogi szy­ro­ko, …

Kontynuuj czy­ta­nie

Permalink do tego artykułu: http://kopruch.blazejczak.eu/2011/10/kolejowo-meka/

Uwaga! Reforma studiów wyższych

Uwaga abi­tu­rien­ci i mło­dzi stu­den­ci! Jak dono­szą z kół zdro­wo poin­for­mo­wa­nych, szy­ku­je się w naj­bliż­szym cza­sie rewe­la­cyj­na refor­ma stu­diów wyż­szych w całym szkol­nic­twie pol­skim już od roku 2025. Na wszyst­kich kie­run­kach nie­prak­tycz­nych, jak poli­tech­nicz­nych, uni­wer­sy­tec­kich i mena­dżer­skich wpro­wa­dzo­ny będzie pakiet socjal­ny gwa­ran­tu­ją­cy absol­wen­tom bez­piecz­ne prze­trwa­nie do wie­ku eme­ry­tal­ne­go. Łącznie z dyplo­mem wyż­szej uczel­ni absol­wen­ci otrzy­ma­ją nisko­płat­ne bony żyw­no­ścio­we do mają­cych powstać …

Kontynuuj czy­ta­nie

Permalink do tego artykułu: http://kopruch.blazejczak.eu/2011/10/uwaga-reforma-studiow-wyzszych/