Category: Opowiadania

Łozprôwka ze starym gospodôrzym

Wiycie, kiej­sik bez cufal pod­su­chôłech jak jed­na dziyn­ni­kôr­ka ze naszy­go „Gońca Górnośląskiego” łoz­pra­wia­ła ze decz­ko zwiy­ko­wa­nym sam­tyj­szym, pnio­ko­wym gospo­dôrzym przi jego łokrón­głym gybur­sta­ku. – Rzyknijcie mi panocz­ku – pytô sie ta żór­na­list­ka – jak tyż to wyglón­dô u wôs we fami­li­ji taki ajn­fa­cho­wy dziyń we tyd­niu. Starzik pod­ro­pôł sie po pali­cy, pome­di­ko­wôł decz­ko i napo­cznół: – Hmmm, …

Kontynuuj czy­ta­nie

Permalink do tego artykułu: http://kopruch.blazejczak.eu/2011/10/lozprowka-ze-starym-gospodorzym/

Początki mego obrzydliwego bogactwa

Bogactwo

(wyzna­nia mło­de­go „biz­nes­me­na”, któ­ry Śląską Ziemię wybrał za swo­ją na dal­sze życie) Opowiem Wam o począt­kach mej obrzy­dli­wej for­tu­ny. Był rok 2010, gdy okrut­na zima zawład­nę­ła wszel­ki­mi poczy­na­nia­mi ludz­ki­mi. Byłem też pod jej wła­dzą i dodat­ko­wo pogrą­żo­ny w prze­ogrom­nej świa­do­mo­ści bie­dy mate­rial­nej. Miałem za to bogac­two pomy­słów na rychłe, pew­ne i nie­od­wra­cal­ne wzbo­ga­ce­nie się. Wrodzona skrom­ność wzbra­nia­ła mi sko­rzy­stać …

Kontynuuj czy­ta­nie

Permalink do tego artykułu: http://kopruch.blazejczak.eu/2011/10/poczatki-mego-obrzydliwego-bogactwa/

Uwaga! Reforma studiów wyższych

Uwaga abi­tu­rien­ci i mło­dzi stu­den­ci! Jak dono­szą z kół zdro­wo poin­for­mo­wa­nych, szy­ku­je się w naj­bliż­szym cza­sie rewe­la­cyj­na refor­ma stu­diów wyż­szych w całym szkol­nic­twie pol­skim już od roku 2025. Na wszyst­kich kie­run­kach nie­prak­tycz­nych, jak poli­tech­nicz­nych, uni­wer­sy­tec­kich i mena­dżer­skich wpro­wa­dzo­ny będzie pakiet socjal­ny gwa­ran­tu­ją­cy absol­wen­tom bez­piecz­ne prze­trwa­nie do wie­ku eme­ry­tal­ne­go. Łącznie z dyplo­mem wyż­szej uczel­ni absol­wen­ci otrzy­ma­ją nisko­płat­ne bony żyw­no­ścio­we do mają­cych powstać …

Kontynuuj czy­ta­nie

Permalink do tego artykułu: http://kopruch.blazejczak.eu/2011/10/uwaga-reforma-studiow-wyzszych/