Wydrukuj to Strona

Eugeniusz Kosmala

Eugeniusz Kosmala

Eugeniusz Kosmala

Deczko łó mie…

Urodziółech sie pierónym dôwno tymu nazôd (pizło mi côłkie szejśćdziesiónt szejść lôt) we Chorzowie, kielaset myjtrów łod dôwnyj po plebiscytowyj granicy polsko – miymieckij. Jeżech od mocki pokolyniów Chorzowiôkym i pôłnyj kwi (eźli idzie tak pedzieć) – Ślónzôkiym. Ale razinku, te miyjsce mojigo urodzyniô i wychowaniô wpłynóło, i dalszij jesce wpływô na moje motiwacje, na moje prziwyki, na moje… nó, możno styknie.

 

Łobie moje starki i łoba starziki gôdali dóma we dwiuch jynzykach, polskim i miymieckim. Moja starka ze stróny mamulki bóła rodnóm Ślónzôczkóm, chocia nôjredszij gôdała po miymiecku. Poradzióła tyż gôdać szykowniście po polsku ale nôjlepszij sie czuła, kiej gôdała naszóm szykownistóm ślónskóm mółwóm. Pisała po miymiecku i to jesce gryfnistym gotykiym. Tak samo bóło tyż i u starzików ze stróny mojigo łojca, tela, co tam bóło to barzij łozmyte, niyłostre, bo kuplowało sie to i ze miastym Breslau, ze Zôbrzym i jesce pôróma inkszymi ślónskimi dziydzinóma.

 

Jeżech inżiniyrym po gliwickij Politechnice, i skorzij przyjńściô na pynzyjô przebakołech chnet śtyrdziyści lôt we chorzowskij Hucie „Kościuszko”, dôwnij mianowanyj Königshütte. Miôłech swoji epizódy ze pisaniym we dôwniyjszyj ślónskij „Panoramie”, we pôruch fachmańskich cajtóngach, nó i sztyjc i jednym ciyngiym, już chnet trzinôście lôt, pisza do wydôwanego we Chorzowie „Gońca Górnośląskiego”.

 

Moja przigoda z ślónskóm mółwóm napoczła sie łod srogigo szpasu. We 1994r bółech wywelowany na chorzowskigo rajce (bółech niym dwie kadyncyje), a skuli tego, coch bół zawdy we łopozycji (możno to jakosi sprzykność ze mojij stróny), niy zawdy mógech sie przebić nikaj ze mojimi majnóngami na tyma roboty we samorzóńdzie. Szczysnym cufalym łówczysnô redachtórka nôczelnô „Gońca” dała mi do wymiarkowaniô, cobych napocznół pisać ło tym, co dziyje sie we Chorzowie i chorzowskim urzyńdzie, tela, coby to bóło razinku pisane po ślónsku. I to bóło richticzne napoczniyńcie (1998-99r) mojij ci łogrómnistyj fascinacyji szykownistóm ślónskóm mółwóm. Szpasym jednakowóż bóło to, iże żôdyn we tyj chorzowskij Radzie Miasta chnet do łostatka niy poradziół na isto spokopić, fto – poniykedy moc szydliwie i bodlawo – kómyntuje robota rajców miyjskich, i to ze samygo pojstrzodka magistratu.

 

Skuli tego tyż, iżech miôł skorzij we swojim życiu roztomajte cufale, epizódy ze wystympami na binie (pisôłech wicne kónski dlô sia, i dlô mojich łówczysnych kamratów), dostôłech we 2002 roku propozycjô stałyj autorskij audycyji we Radiu Piekary. Do dzisiôj nasztaplowało sie bez śtyrysta niypowtôrzalnych tekstów audycyji, z kierych niyftore znôjdóm sie we rychtowanyj do druku ksiónżce. Zarówno cajtóngowe felijytóny, jak i moje audycyje, podpisôwane bóły szpicatym mianym Ojgyn z Pnioków, co niyskorzij stało sie dyngóm côłkij mojij dziôłalnóści we naszyj mółwie.

Ojgyn z Pnioków

Permalink do tego artykułu: http://kopruch.blazejczak.eu/eugeniusz-kosmala/

 • Roman

  Serwus Stary Miechu.
  Siedza se tak w moim chorzowskim miyszkaniu i wpisuja roztomajte hasla na laptopa.
  Nogle-jak zech wpisol mojego bylego kolegi-co to zech go do spolki ze sw.p.Tadzikiym przez trzi lata do Gliwic woziyl,-wyloz mi Ojgyn z Pniokow!!!
  Jak to co teroz pisza do Ciebie dociero,to pozdrowiom Cie serdecnie. Ciebie i Twoja fajniejszo polowa ELA.
  Jak dzisiok pamientom jake nom fajne kanapki robiela kiej my razym w skata u Wos grywali.
  Z naszy gliwicki Ferajny Herbet Gromotka tyz juz z Tadzikiym u sw.Piotra.
  Jo z mojom Ewom miyszkom na Spiszu w Dursztynie. Przed loknym z naszego domku- momy calusko panorama Tatr.
  To na tyle.Jak sie lodezwiesz,to bydzie wiyncy.
  Poozdrowiomy Wos ,-Roman z Ewom.