Warning: "continue" targeting switch is equivalent to "break". Did you mean to use "continue 2"? in /home/blazej/domains/blazejczak.eu/public_html/kopruch/wp-content/plugins/seo-ultimate/modules/class.su-module.php on line 1195
Eugeniusz Kosmala | Kopruch

Eugeniusz Kosmala

Eugeniusz Kosmala

Eugeniusz Kosmala

Deczko łó mie…

Urodziółech sie pie­ró­nym dôw­no tymu nazôd (pizło mi côł­kie szej­ść­dzie­siónt szejść lôt) we Chorzowie, kie­la­set myjt­rów łod dôw­nyj po ple­bi­scy­to­wyj gra­ni­cy pol­sko – miy­miec­kij. Jeżech od moc­ki poko­ly­niów Chorzowiôkym i pôł­nyj kwi (eźli idzie tak pedzieć) – Ślónzôkiym. Ale razin­ku, te miyj­sce moji­go uro­dzy­niô i wycho­wa­niô wpły­nó­ło, i dal­szij jesce wpły­wô na moje moti­wa­cje, na moje przi­wy­ki, na moje… nó, moż­no styk­nie.

Łobie moje star­ki i łoba sta­rzi­ki gôda­li dóma we dwiuch jyn­zy­kach, pol­skim i miy­miec­kim. Moja star­ka ze stró­ny mamul­ki bóła rod­nóm Ślónzôczkóm, cho­cia nôj­red­szij gôda­ła po miy­miec­ku. Poradzióła tyż gôdać szy­kow­ni­ście po pol­sku ale nôj­lep­szij sie czu­ła, kiej gôda­ła naszóm szy­kow­ni­stóm ślón­skóm mół­wóm. Pisała po miy­miec­ku i to jesce gryf­ni­stym goty­kiym. Tak samo bóło tyż i u sta­rzi­ków ze stró­ny moji­go łoj­ca, tela, co tam bóło to barzij łozmy­te, niy­ło­stre, bo kuplo­wa­ło sie to i ze mia­stym Breslau, ze Zôbrzym i jesce pôró­ma ink­szy­mi ślón­ski­mi dziy­dzi­nó­ma.

Jeżech inżi­niy­rym po gli­wic­kij Politechnice, i sko­rzij przyjń­ściô na pyn­zy­jô prze­ba­ko­łech chnet śtyr­dziy­ści lôt we cho­rzow­skij Hucie „Kościuszko”, dôw­nij mia­no­wa­nyj Königshütte. Miôłech swo­ji epi­zó­dy ze pisa­niym we dôw­niyj­szyj ślón­skij „Panoramie”, we pôruch fach­mań­skich caj­tón­gach, nó i sztyjc i jed­nym ciyn­giym, już chnet trzi­nô­ście lôt, pisza do wydôwa­ne­go we Chorzowie „Gońca Górnośląskiego”.

Moja przi­go­da z ślón­skóm mół­wóm napo­czła sie łod sro­gi­go szpa­su. We 1994r bółech wywe­lo­wa­ny na cho­rzow­ski­go raj­ce (bółech niym dwie kadyn­cy­je), a sku­li tego, coch bół zawdy we łopo­zy­cji (moż­no to jako­si sprzyk­ność ze mojij stró­ny), niy zawdy mógech sie prze­bić nikaj ze moji­mi maj­nón­ga­mi na tyma robo­ty we samo­rzóń­dzie. Szczysnym cufa­lym łów­czy­snô redach­tór­ka nôczel­nô „Gońca” dała mi do wymiar­ko­wa­niô, cobych napo­cznół pisać ło tym, co dziy­je sie we Chorzowie i cho­rzow­skim urzyń­dzie, tela, coby to bóło razin­ku pisa­ne po ślón­sku. I to bóło rich­ticz­ne napo­czniyń­cie (1998–99r) mojij ci łogróm­ni­styj fasci­na­cy­ji szy­kow­ni­stóm ślón­skóm mół­wóm. Szpasym jed­na­ko­wóż bóło to, iże żôdyn we tyj cho­rzow­skij Radzie Miasta chnet do łostat­ka niy pora­dziół na isto spo­ko­pić, fto – poniy­ke­dy moc szy­dli­wie i bodla­wo – kómyn­tu­je robo­ta raj­ców miyj­skich, i to ze samy­go poj­strzod­ka magi­stra­tu.

Skuli tego tyż, iżech miôł sko­rzij we swo­jim życiu roz­to­maj­te cufa­le, epi­zó­dy ze wystym­pa­mi na binie (pisôłech wic­ne kón­ski dlô sia, i dlô mojich łów­czy­snych kam­ra­tów), dostôłech we 2002 roku pro­po­zy­cjô sta­łyj autor­skij audy­cy­ji we Radiu Piekary. Do dzi­si­ôj naszta­plo­wa­ło sie bez śty­ry­sta niy­pow­tôrzal­nych tek­stów audy­cy­ji, z kie­rych niy­fto­re znôj­dóm sie we rych­to­wa­nyj do dru­ku ksiónż­ce. Zarówno caj­tón­go­we feli­jy­tó­ny, jak i moje audy­cy­je, pod­pi­sôwa­ne bóły szpi­ca­tym mia­nym Ojgyn z Pnioków, co niy­sko­rzij sta­ło sie dyn­góm côł­kij mojij dzi­ôłal­nó­ści we naszyj mół­wie.

Ojgyn z Pnioków

Permalink do tego artykułu: http://kopruch.blazejczak.eu/eugeniusz-kosmala/