Warning: "continue" targeting switch is equivalent to "break". Did you mean to use "continue 2"? in /home/blazej/domains/blazejczak.eu/public_html/kopruch/wp-content/plugins/seo-ultimate/modules/class.su-module.php on line 1195
Henryka Węglowska | Kopruch

Henryka Węglowska

Henryka Węglowska
Henryka Węglowska

Urodziłam się tak daw­no temu, że nawet nie pamię­tam kie­dy to było. Szkoły też pokoń­czy­łam, ale nic tak waż­ne­go, żeby się tym chwa­lić.

Dzieci? Już nie, bo to dwaj doro­śli męż­czyź­ni. Jest też pięk­na syno­wa i ślicz­na kocha­na wnu­sia. Mąż od kil­ku lat prze­by­wa w Krainie Wiecznych Łowów i cza­sa­mi spo­glą­da na mnie z obło­ków krę­cąc gło­wą z dez­apro­ba­tą:

… kie­dy ty spo­waż­nie­jesz?…

… gdy skoń­czę 100 lat… odpo­wia­dam ze śmie­chem.

Bo śmiech i radość to jed­na z moich pasji. Drugą były audy­cje radio­we „Jak Ślązok ze Ślązokiem” w Radio Piekary, gdzie dow­cip­ne roz­mo­wy w gwa­rze ślą­skiej były na tej ante­nie ist­ny­mi pereł­ka­mi. Teraz w inter­ne­cie pro­wa­dzę swój blog. Piszę tak­że wier­sze oraz krót­kie opo­wia­da­nia. Nie stro­nię od gwa­ry ślą­skiej, któ­rą darzę wyjąt­ko­wą sym­pa­tią. Swoimi pasja­mi posta­ram się zara­zić czy­tel­ni­ków „Koprucha”.

Heniuśka

Permalink do tego artykułu: http://kopruch.blazejczak.eu/henryka-weglowska/