Tag: bankomat

Przy bankomacie

By zro­bić zaku­py potrzeb­ne zło­tów­ki, więc chcę z ban­ko­ma­tu wybrać część gotów­ki. A przed ban­ko­ma­tem kolej­ka jest duża, każ­de­go cze­ka­nie nie­zmier­nie już wku­rza. Stanęłam więc sobie cier­pli­wie cze­ka­jąc, tak jak więk­szość sta­czy pie­nię­dzy nie mając. Czekają tu panie, pano­wie, mło­dzień­cy, jed­ni drep­cą w miej­scu, inni klną jak szew­cy. Każdy nie­cier­pli­wie patrzy na klien­ta, co na samym przo­dzie mio­ta …

Kontynuuj czy­ta­nie

Permalink do tego artykułu: http://kopruch.blazejczak.eu/2011/10/przy-bankomacie/