Tag: ogłoszenie

(Niezbyt) Szanowna Redakcjo pisma „Kopruch”

Parę dni temu, błą­dząc po wir­tu­al­nym świe­cie XXI wie­ku, natkną­łem się na Wasze pismo w momen­cie jak poszu­ki­wa­łem emi­te­ra reklam dla mej nie­daw­no roz­po­czę­tej dzia­łal­no­ści gospo­dar­czej w for­mie Biura Prawniczego. Jestem praw­ni­kiem z baga­żem doświad­czeń w dzie­dzi­nie praw­nych zma­gań z ugi­na­ją­cą się mate­rią praw­ną we wszyst­kich sys­te­mach wła­dzy od lat powo­jen­nych. Pracując w insty­tu­cji praw­nej, któ­rej nazwy jesz­cze przez okres dzie­się­ciu …

Kontynuuj czy­ta­nie

Permalink do tego artykułu: http://kopruch.blazejczak.eu/2011/10/niezbyt-szanowna-redakcjo-pisma-kopruch/

Łoferta matrymonialno

Chciałabych mieć cho­pa, eli jeno sza­ca, coby boł tyż gryf­ny i mioł mało gla­ca. Mo chop być robot­ny, na dobryj pen­zyi, coby mi niy robioł żod­nyj kome­dyi. Mo łazić w ancu­gu i kwiot­ki przy­no­sić, i niy szczy­lać afy, hasie mo wyno­sić. A tero coś ło mnie: w zogród­ku – nazgo­bia, nie potra­fia warzyć, przon­tać tyż niy lubia. Może żech niy …

Kontynuuj czy­ta­nie

Permalink do tego artykułu: http://kopruch.blazejczak.eu/2011/10/loferta-matrymonialno/

Ogłoszenie

Ogłoszenie

Czytam na słu­pie ogło­sze­nie: … zagi­nął mały pie­sek. Znalazcę pro­szę o zwrot zgu­by… A mnie gdzieś ucie­kła mło­dość. Może ktoś widział lub zna­lazł? Miała ide­al­ną figu­rę i pięk­ną mło­dą twarz. Była taka weso­ła i rado­sna, lubi­ła się śmiać i tań­czyć. Bardzo za nią tęsk­nię i chcia­ła­bym ją odzy­skać. Temu kto mi ją odda dam wspa­nia­łą nagro­dę – dzie­sięć pro­cent zna­leź­ne­go. Właścicielka …

Kontynuuj czy­ta­nie

Permalink do tego artykułu: http://kopruch.blazejczak.eu/2011/10/ogloszenie/