Warning: "continue" targeting switch is equivalent to "break". Did you mean to use "continue 2"? in /home/blazej/domains/blazejczak.eu/public_html/kopruch/wp-content/plugins/seo-ultimate/modules/class.su-module.php on line 1195
Reforma | Kopruch

Tag: reforma

Reforma systemu małżeńskiego

Moja żona poszła w zeszłym sezo­nie na zasłu­żo­ną eme­ry­tu­rę po 40 latach dzia­łal­no­ści urzęd­ni­czej. Ta dzia­łal­ność była jej całym świa­tem, w któ­rym się reali­zo­wa­ła w całej peł­ni intym­ne­go życia urzęd­ni­cze­go. Zarządzenia, instruk­cje, pole­ce­nia, regu­la­mi­ny, akty nor­ma­tyw­ne, ugo­dy, czyn­no­ści cywi­l­no-pra­w­ne, poro­zu­mie­nia admi­ni­stra­cyj­ne, nie­wład­cze for­my dzia­ła­nia admi­ni­stra­cji i wie­le jesz­cze innych form ukry­tych pra­gnień urzęd­ni­czych zapeł­nia­ły świat real­ny mej żon­ki. Całą …

Kontynuuj czy­ta­nie

Permalink do tego artykułu: http://kopruch.blazejczak.eu/2011/11/reforma-systemu-malzenskiego/

Moja reforma familijno

Tak sie przi­pa­tru­ja tym co rzą­dzom we dzi­siej­szych fyr­mach, downi zwa­nych Zakładami Prace. Likwidujom dużo tzw. sta­no­wisk pra­ce i to jym przi­no­si zysk. Wejrzicie ino sami: zli­kwi­du­wa­li kase we tych fyr­mach. Przeca bez kon­to ban­ko­we moż­no gel­ta­ki ludziom posy­łać. Myni ludzi sie tym zaj­mu­je — majom pro­fit. Wprowodzajom auto­ma­ty­za­cjo, robo­ty­za­cjo i myni ludzi zatrud­nia­jom — majom pro­fit. …

Kontynuuj czy­ta­nie

Permalink do tego artykułu: http://kopruch.blazejczak.eu/2011/10/moja-reforma-familijno/

Uwaga! Reforma studiów wyższych

Uwaga abi­tu­rien­ci i mło­dzi stu­den­ci! Jak dono­szą z kół zdro­wo poin­for­mo­wa­nych, szy­ku­je się w naj­bliż­szym cza­sie rewe­la­cyj­na refor­ma stu­diów wyż­szych w całym szkol­nic­twie pol­skim już od roku 2025. Na wszyst­kich kie­run­kach nie­prak­tycz­nych, jak poli­tech­nicz­nych, uni­wer­sy­tec­kich i mena­dżer­skich wpro­wa­dzo­ny będzie pakiet socjal­ny gwa­ran­tu­ją­cy absol­wen­tom bez­piecz­ne prze­trwa­nie do wie­ku eme­ry­tal­ne­go. Łącznie z dyplo­mem wyż­szej uczel­ni absol­wen­ci otrzy­ma­ją nisko­płat­ne bony żyw­no­ścio­we do mają­cych powstać …

Kontynuuj czy­ta­nie

Permalink do tego artykułu: http://kopruch.blazejczak.eu/2011/10/uwaga-reforma-studiow-wyzszych/